toreuse.pl - Rynek maszyn i urzdze


szukanie zaawansowane >>>

Przegląd Toreuse

2014-05-29
NOWO??! Moderno – jednostka, która si? wyró?nia
Firma UST-M, jedyny polski producent systemu centralnego odkurzania, wprowadza do swojej oferty nowo??. Jednostka centralna Moderno, która od tej pory stanie si? integralnym elementem systemu Vacu USM, jest o 30% wydajniejsza od standardowych jednostek. UST-M jest jej wy??cznym dystrybutorem.

Bardzo du?a moc zamkni?ta w stosunkowo niewielkim urz?dzeniu – to podstawowy wyró?nik Moderno. Ale niejedyny. Do jej najwi?kszych zalet zaliczy? mo?na m.in. ?atwo?? wkomponowania w plan instalacji, niezwykle dok?adny filtr, a tak?e komfort i bezpiecze?stwo u?ytkowania.

Innowacyjne serce systemu

Jednostka centralna Moderno wyposa?ona zosta?a w przek?adany panel, dzi?ki któremu mo?na j? pod??czy? do instalacji ss?cej zarówno z lewej, jak i z prawej strony, co znacz?co u?atwia planowanie instalacji. Niezwykle dok?adne oczyszczanie zawdzi?czamy z kolei podwójnej filtracji – przy pomocy filtra typu HEPA i systemu cyklonicznego. Dzi?ki temu wyd?u?ona zostanie ?ywotno?? silnika, a doskonale oczyszczone powietrze nie zabrudzi nawet bardzo jasnej elewacji budynku. Ponadto urz?dzenie jest ca?kowicie bezpieczne – wyposa?one zosta?o w wy??cznik pró?niowy, który zatrzyma prac? systemu w warunkach krytycznych, np. je?li wlot zostanie ca?kowicie i d?ugotrwale zatkany. Pomo?e to zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu jednostki. Obudowa Moderno wykonana zosta?a z tworzywa sztucznego, które nie koroduje. Z kolei praktyczne, solidne klamry pozwol? z ?atwo?ci? przenie?? i wpi?? pojemnik na ?mieci. Urz?dzenie zaprojektowane zosta?o we W?oszech – kolebce systemu centralnego odkurzania. Odznacza si? wi?c subtelnym, w?oskim designem.

Na ka?dy rozmiar

Jednostka centralna firmy UST-M dost?pna jest w trzech wariantach – Moderno 250, Moderno 350 i Moderno 450. Pierwszy wariant sprawdzi si? w budynkach o powierzchni do 250 m2, w których zaprojektowano nawet do 7 gniazd ss?cych. Odleg?o?? tej jednostki od najbardziej oddalonego gniazda mo?e wynosi? a? 35 metrów. Odpowiednio w przypadku Moderno 350 mo?emy dysponowa? powierzchni? budynku do 350 m2, 10 gniazdami ss?cymi, a odleg?o?? ostatniego z nich od jednostki mo?e liczy? 50 metrów. Wi?kszym budynkom dedykowana jest Moderno 450. Sprawdzi si? przy powierzchniach do 450 m2, 13 gniazdach ss?cych 80-metrowej odleg?o?ci jednostki od najdalszego gniazda.
www.ustm.pl

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE

Firma UST-M Sp. z o.o. to polski producent filtrów do wody, systemu centralnego odkurzania i instalacji sanitarnych. UST-M posiada w swojej ofercie filtry do u?ytku domowego i przemys?owego, pozwalaj?ce w prosty i ekonomiczny sposób poprawi? jako?? wody. Oferowany przez firm? komfortowy system centralnego odkurzania Vacu USM jest przyjazny dla alergików i pomaga utrzyma? porz?dek bez du?ego wysi?ku i zb?dnego ha?asu. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu, wysoko wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu produkty firmy to gwarancja najwy?szego bezpiecze?stwa i jako?ci, a tak?e przyk?ady innowacyjnych rozwi?za? s?u??cych zdrowiu i komfortowi u?ytkowników. Nazwy produktów oraz ich znaki graficzne s? zastrze?one.


Nowe rozmiary opon YOKOHAMA na WTCC 2014
Dodano: 2014-05-28Nowe rozmiary opon YOKOHAMA na WTCC 2014
Wszystkie samochody, bior?ce udzia? w tegorocznej serii WTTC, wyposa?one s? opony wy?cigowe japo?skiej marki YOKOHAMA. W tym roku na WTCC debiutuj? 18-calowe rozmiary modeli wy?cigowych ADVAN 005 i ADVAN 006, gwarantuj?cych wysokie osi?gi w ka?dych warunkach atmosferycznych.Sezon 2014 to kolejny rok...
Torba na narzędzia i walizka wodoodporna Knipex – narzędzia w bezpiecznym stylu
Dodano: 2014-05-17Torba na narzędzia i walizka wodoodporna Knipex – narzędzia w bezpiecznym stylu
Posiadacze dużej ilości różnorodnych narzędzi wiedzą, że utrzymania ich w porządku ułatwia pracę i przyspiesza każde działanie. Walizki i skrzynie na narzędzia, są nieodłącznym elementem dla każdego profesjonalisty czy amatora majsterkowania. Standardowe, wykonane zazwyczaj z plastiku są nieporęczne...
Abloy Poland z własną stroną internetową
Dodano: 2014-05-15Abloy Poland z własną stroną internetową
Wraz z początkiem maja ruszyła strona internetowa Abloy Poland, marki znajdującej się w portfolio globalnego lidera produkcji systemów zabezpieczeń obiektów Assa Abloy. Na witrynie Abloy znajdziemy wyczerpujące opisy produktów, informacje o organizowanych przez firmę szkoleniach, a także wyszukiwark...
Vertex Standard: nowe przenośne radiotelefony cyfrowe eVerge™ EVX-534 i EVX-539 oraz mobilny radiotelefon EVX-5400
Dodano: 2014-05-08Vertex Standard: nowe przenośne radiotelefony cyfrowe eVerge™ EVX-534 i EVX-539 oraz mobilny radiotelefon EVX-5400
Londyn, Wielka Brytania, 7 maja 2014 r. – Firma Vertex Standard LMR, Inc. wprowadziła do sprzedaży radiotelefony z serii EVX-530 z ulepszonym wyświetlaniem informacji: EVX-534 z ograniczoną klawiaturą, EVX-539 z pełną klawiaturą oraz modele mobilne EVX-5300 i EVX-5400. ...